BIO+ART STATEMENT

Medium fotografii jest dla mnie nierozerwalnie związane z procesem postrzegania przepływu czasu i zniekształceń wywołanych antropocentryczną interpretacją dwuwymiarowego obrazu. Interesują mnie graniczne obszary fotografii, błędy procesów fotograficznych, działania poza programem urządzeń rejestrujących zdjęcia, obrazy znalezione i nie dające się utrwalić oraz techniki non-camerowe. Wykorzystuję także naturalną światłoczułość - rośliny, powidoki, zjawisko fosforescencji. To, co możemy zobaczyć nie jest tożsame z istniejącymi rejestracjami świata - w działaniach artystycznych fascynuje mnie ujawnianie obrazów odległych od wizualnych doświadczeń człowieka. 
Fenomeny światłoczułości i optyki oraz prehistoria fotografii i filmu inspirują mnie do budowy nietypowych urządzeń do projekcji, rejestracji i mechanicznego powielania obrazu (zootrop, camera lucida, camera obscura, pantograf, kalejdoskop, laterna magica). Te archaiczne zabawki optyczne funkcjonują w nowym kontekście stając się elementem moich akcji artystycznych. Potencjał tych doświadczeń wykorzystuję wraz z Marią Stafyniak w Stowarzyszeniu Oswajanie Sztuki prowadząc warsztaty artystyczne i rozwijając ideę komplementarnego rozwoju i demokratyzacji kreatywności poprzez obcowanie ze sztuką.


For me, the medium of photography is inextricably linked with the process of a individual perception of the passage of time, as well as the distortions caused by an anthropocentric interpretation of the two-dimensional image. I am interested in the borderlands of photography, mistakes in technological processes, actions beyond the programme of the camera, images found by chance, and those which do not allow themselves to be preserved, as well as non-camera techniques. I also use natural photo-sensitivity - plants, afterimages, phosphorescent phenomena. What we can see is often not identical with the existing recordings of the world; what fascinates me in artistic acts is the appearance of images which are far from people's usual visual experiences.
The phenomena of photo-sensitivity and optics, as well as the prehistory of photography and film, have inspired me to create unusual equipment for projection, recording and the mechanical reproduction of images (such as the so-called zoetrope, the camera lucida, the camera obscura, the pantograph, the caleidoscope, and suchlike). These archaic optical toys function in a new context, becoming an element of my artistic acts. I exploit the potential of these experiences together with Maria Stafyniak in our Society for Taming Art, conducting artistic workshops and working on the idea of complementary development, and of democratising creativity by communing with art.